Regulamin

REGULAMIN KONKURSU
„990px”

I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu [„990px”] (dalej: „Konkurs”) jest INTERIA.PL S.A. z siedzibą w Krakowie, os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS – 0000002117, o kapitale zakładowym w wysokości 5 075 823 zł (opłacony w całości) oraz NIP 677-21-18-727, (zwanym dalej „Organizatorem).
2. Konkurs trwa od godziny 00:00:01 dnia 24.11.2009 do godziny 23:59:59 dnia 29.11.2009 r.
3. Informacje na temat Konkursu dostępne są na stronie internetowej http://www.990px.pl/index.php/regulamin/
4. Konkurs dostępny jest na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
5. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie osób, których odpowiedzi na pytania konkursowe zostały uznane za najciekawsze.
II. Uczestnicy Konkursu
1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników oraz współpracowników Organizatora oraz członków ich rodzin.
2. W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie jednakże wyłącznie takie, które ukończyły 13 lat biorą udział w Konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, którzy odbierają nagrody w ich imieniu.
3. Pozostawiając komentarz Uczestnicy wyrażają zgodę na zasady Konkursu i akceptują niniejszy Regulamin.
4. Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora Konkursu oraz na stronie internetowej http://www.990px.pl/index.php/regulamin/

III. Zasady Konkursu
1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
a) pozostawienie komentarza do postu „Nowa wersja + konkurs”
b) udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe otwarte przez zamieszczenie krótkiej wypowiedzi
2. Jeden Uczestnik może wziąć udział w konkursie nieograniczona ilość razy, z tym zastrzeżeniem, że może otrzymać tylko jedną nagrodę.

IV. Wybór Zwycięzców.

1. Wyłonienie zwycięzców Konkursu będzie miało miejsce w siedzibie Organizatora Konkursu nie później niż 14 dni po zakończeniu Konkursu.
2. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, których odpowiedzi na pytanie otwarte uznane zostały za najlepsze przez Komisję Konkursową.
3. Wyłaniając zwycięzców Komisja Konkursowa kierować się będzie w szczególności pomysłowością Uczestników oraz poziomem merytorycznym udzielonych odpowiedzi.

V. Nagrody
1. Fundatorem nagród jest Organizator.
2. Nagrodami w Konkursie są 3 (słownie: trzy) t-shirt’y bloga 990px.
3. O przyznaniu nagród zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni e-mailem wysłanym na adres podany przez nich podczas umieszczania komentarza. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną w Konkursie, nieodebrania przez nią nagrody lub w przypadku nie spełnienia wymogów podanych w rozdz. II pkt. 1, 2, rozdz. III pkt. 1,2, nagroda przepada na rzecz Organizatora konkursu.
4. Nagrody nie podlegają zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.
5. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie.
6. Zwycięzca ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody składając Organizatorowi, stosowne oświadczenie na piśmie.
7. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom przez Organizatora Pocztą Polską lub pocztą kurierską na adres w Polsce wskazany przez laureata. Zwycięzca jest zobowiązany podpisać dokumenty stwierdzające odbiór nagród.
8. W wypadku, gdy zwycięzcą zostanie osoba niepełnoletnia, nagroda wydana zostanie do rąk rodziców lub opiekunów.
9. Zwycięzca traci prawo do nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne przyznanych nagród. Wszelkie roszczenia z tytułu wskazanych wad należy kierować do ich producentów.

VI. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach niniejszego konkursu jest Organizator.
2. Organizator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych uczestnika jedynie w celu realizacji Konkursu, w szczególności w celu przekazania nagród zwycięzcom konkursu.
3. Uczestnicy wysyłając zgłoszenie oraz podając swoje dane osobowe, mogą wyrazić zgodę na ich dalsze przetwarzanie przez Organizatora jako Administratora Danych Osobowych w celach promocyjno-marketingowych związanych z prowadzoną przez Organizatora działalnością, a także, na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji handlowych przesyłanych przez Organizatora zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.
4. Uczestnicy wyrażają zgodę na zamieszczenie ich imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania w portalu www.interia.pl w przypadku, gdy zostaną oni zwycięzcami i Konkursu. Zamieszczenie tych danych na stronie portalu www.interia.pl nastąpi w ciągu pięciu dni od dnia wyboru zwycięzców.
5. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: INTERIA.PL SA os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków
6. Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika Konkursu niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.
8. Po zakończeniu Konkursu wszelkie dane Uczestników, którzy wzięli udział w Konkursie zostaną poddane anonimizacji, z zastrzeżeniem pkt. 3 powyżej..
VII. Reklamacje
1. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, służy każdemu Uczestnikowi Konkursu w ciągu 7 dni od daty wyłonienia jego zwycięzców.
2. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności skierowanej na adres do korespondencji Organizatora. – INTERIA.PL. os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez uczestnika, składającego reklamację.
VIII. Postanowienia końcowe
1. Uczestnicy niniejszego Konkursu zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad:
a) stosowania się do ogólnie pojmowanych zasad fair play w grach i konkursach
b) niewykorzystywania uczestnictwa w konkursie do celów nie przewidzianych przez Organizatora Konkursu, w tym w szczególności celów komercyjnych i politycznych
2. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez uczestników.
4. Organizator wystawia dowody księgowe na nagrody dotyczące nośników informacji na zasadach ogólnych zgodnie z obowiązującym prawem. Dowody księgowe są do odebrania w siedzibie Organizatora w terminie 7 dni od daty publikacji wyników na stronach internetowych Konkursu lub wyłonienia zwycięzców.Podsumowanie tygodnia (3)

Super Bowl

U2 – 360° TourNewsletter

Wpisz poniżej swój adres e-mail, żeby otrzymywać newsletter z informacjami o nowych reportażach na 990px.pl.